همایش ناسازنماهای استراتژی

  • admin
  • 25 June 2020
  • No Comments
پروفسور سید محمد اعرابی
مدیریت بازرگانی
تحصیلات

مقطع

رشته و گرایش

محل تحصیل

سال اخذ

ليسانس

اقتصاد (گرايش بيمه و بازرگاني )

دانشگاه علامه طباطبايي

فوق ليسانس

  • كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (M.B.A)
  • گذراندن دوره پيوسته كارشناسي ارشد و دكتري پژوهش در عمليات (O.R)

دانشگاه (L.S.U) امريكا

دكتري

مديريت بازرگاني (گرايش مديريت رفتارسازماني )

دانشگاه تهران

سوابق تدریس
مقطع عنوان درس
كارشناسي مباني مديريت
ارشد و دكتري تئوريهاي پيشرفته مديريت
كارشناسي مباني رفتار سازماني
ارشد و دكتري رفتار سازماني پيشرفته
كارشناسي مباني منابع انساني
ارشد مديريت منابع انساني پيشرفته
ارشد و دكتري مديريت استراتژيك منابع انساني
كارشناسي مباني مديريت استراتژيك
ارشد و دكتري مديريت استراتژيك پيشرفته
دكتري كنترل استراتژيك
ارشد و دكتري اجراي استراتژي
كارشناسي مباني روش تحقيق
ارشد و دكتري روش تحقيق پيشرفته
ارشد و دكتري مسائل مديريت در ايران
دكتري مباني فلسفه روش شناسي تحقيق
دكتري مباني فلسفي تئوريهاي مديريت
دكتري مباني فلسفي تئوريهاي رفتار سازماني
سوابق اجرایی و فعالیت ها
• مشاور شهيد دكتر چمران ( معاونت نخست وزير در امور انقلاب اسلامي ) از تشكيل دولت موقت تا آخر 1358
• مشاور وزير بازرگاني در سالهاي 59-1358و 75-1372
• عضو شورايعالي بانكها در سالهاي 59-1362 و 74-1372
• مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت سهامي بيمه ايران و عضو هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي 62-1358
• رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي 62-1360
• معاون تجارت خارجي وزارت بازرگاني در سال 1360
• عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالهاي 62-1360
• معاون وزارت امور اقتصاد و دارائي و رئيس كل گمرك ايران در سال 1360
• مشاور ارشد در سازمان مديريت صنعتي در سال هاي 69-1367
• معاون مطالعات مديريت در سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سالهاي 71-1369
• عضو هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت ( مجلس شوراي اسلامي ) در سالهاي 75-1372
• دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 73-1372
• قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سالهاي 75-1373
• مدير گروه مطالعات مديريت در دفتر پژوهشهاي فرهنگي از 1376تا كنون1 – مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبايي – از 79/1/1 تا
2 – مشاور ايران خودرو در واحد خدمات مديريت- از79/1/1 تا
3 -مشاور سازمان مديريت صنعتي در واحد مشاور مدير- از81/1/1 تا
4 -مشاور گروه صنعتي سديد در واحد مطالعات استراتژيك – از 81/1/1 تا
5- مشاور شركت باطريسازي نيرو – از81/1/1  تا
6- مشاور وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در معاونت توسعه مديريت ,منابع و امور مجلس از 82/1/1
• عضو شوراي گروه سياست علم ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور
• عضو كميسيون علمي و تخصصي بازرگاني ،سازمان بازرسي كل كشور
• عضو كميته برنامه ريزي راهبردي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
• عضو كميته پژوهشي ،پژوهشگاه تعليم و تربيت
• عضو كميته برگزاري دوره هاي دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• عضو كميته برگزاري امتحانات جامع دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
•عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات مديريت دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات صنعتي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• سردبير و عضو هيئت تحريريه مطالعات بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• عضو هيئت تحريريه فصلنامه هاي تحول اداري ترجمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ستاد رياست جمهوري
• عضو هيئت علمي مجله مشاور ،انجمن مشاوران مديريت ايران
•عضو هيئت داوران تعداد زيادي از فصلنامه هاي علمي دانشگاهها و سازمانهاي سراسر كشور
کتب و پژوهش ها

1 – اجراي استراتژيك
ويژگي اثر : مارك مورگان، ويليام مالك، ريمون اي لويت،اعرابي و رحيم زارع، چاپ اول،89،پژوهشكده مديريت سما
2 – اخلاق در مديريت
ويژگي اثر : ال تي. هس مر،اعرابي وايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
3 – استراتژي بازار يابي: با رويكردي تصميم محور
ويژگي اثر : اورويل سي. واكر و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
4 – استراتژي بازاريابي
ويژگي اثر : اعرابي، رضواني، چاپ اول،87،پژوهشكده مديريت سما وانستيتو ايزايران
5 – استراتژي بازاريابي بين الملل
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نبي الله دهقان، چاپ اول،1389،انتشارات مهكامه
6 – استراتژي تكنولوژي
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي حسين منتي،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
7 – استراتژي توليد و عمليات
ويژگي اثر : دونالد واترز،اعرابي و مصطفوي، چاپ اول،1389،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
8 – استراتژي دانش
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي سعيد موسوي،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
9 – استراتژي روابط عمومي
ويژگي اثر : ساندرا اوليور،اعرابي، فياضي،چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
10 – استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي حسين حقيقت ثابت،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
11 – استراتژي مالي
ويژگي اثر : اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سماوانستيتو ايز ايران
12 – استراتژي منابع انساني
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابيمرجان فياضي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سما و انستيتو ايز ايران
13 – استراتژي منابع انساني: تدوين، اجرا، آثار
ويژگي اثر : پيتربامبرگروايلن مشولم،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
14 – استراتژي هاي مديريت منابع انساني
ويژگي اثر : دكتر ابطحي، دكتر اعرابي،چاپ اول،87،انتشارات پويند
15 – برنامه ريزي استراتژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي(ساتبا)
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
16 – برنامه ريزي استراتژيك روابط عمومي
ويژگي اثر : رونالد دي اسميت،دكترسيد محمداعرابي فرشاد جلالي،چاپ اول،1390،انتشارات سما
17 – برنامه ريزي استراتژيك سازمان امور مالياتي كشور
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
18 – برنامه ريزي استراتژيك غلات ايران
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
19 – برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران
ويژگي اثر : چاپ اول،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
20 – برنامه ريزي استراتژيك محصولات سبزي و صيفي ايران
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
21 – برنامه ريزي استراتژيك محصولات علوفه اي ايران
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
22 – برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
ويژگي اثر : آلن پانت و استفن جي هينز،اعرابي و موسوي،چاپ اول،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
23 – برنامه ريزي استراتژيك نباتات صنعتي ايران
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
24 – برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي محصول كلزا در ايران
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني ،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
25 – تئوري بازاريابي
ويژگي اثر : ماريوس ك. اوديك،سيد محمد اعرابي محمد آزادي، چاپ اول،90،انتشارات مهكامه
26 – تئوري و طراحي سازمان(جلد اول)
ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوازدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
27 – تئوري و طراحي سازمان(جلد دوم)
ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي،چاپ هفتم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
28 – تحقيق پيمايشي:راهنماي عمل
ويژگي اثر : جك ئي .ادواردزو ديگران،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
29 – تحقيق تطبيقي
ويژگي اثر : چاپ دوم،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
30 – تحقيق در مديريت منابع انساني
ويژگي اثر : والري اندرسون،اعرابي واميدي، چاپ دوم،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
31 – تحقيق سازماني:راهنمايي براي دانشجويان و پژوهشگران
ويژگي اثر : پل برورتون و لينه ميلوارد،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
32 – تحقيق عملي: راهنماي مجريان تغيير و تحول
ويژگي اثر : ارنست تي. استرينگر،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
33 – تحقيق كاربردي: راهنماي عمل
ويژگي اثر : ،تري اي. هدريك، لئونارد بيك من و دبراچي.رگ،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،81،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
34 – تحقيق موردي
ويژگي اثر : رابرت ك. ين،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوم،81،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
35 – تغيراستراتژيك( چرخه سريع توسعه سازمان)
ويژگي اثر : مريل سي.اندرسون،اعرابي و آقا محمدي،چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
36 – جهانگردي در چشم اندازي جامع،سازمان جهاني جهانگردي
ويژگي اثر : پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم (ويراست دوم)،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
37 – خلق و پياده سازي برنامه استراتژيك
ويژگي اثر : جان ام برايسون، فارنوم كي . الستون،اعرابي و تقي زاده قمي چاپ ،اول،89،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
38 – در آمدي بر تحقيق مديريت
ويژگي اثر : مارك ايسترباي، اسميت، ريچارد ثورب و اندي لو،اعرابي و ايزدي، چاپ اول،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
39 – دستنامه برنامه ريزي استراتژيك(متون آموزشي 2)
ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي – هاشم آقازاده ، هوشنگ نظامي وند چگيني ، چاپ چهارم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
40 – راهنماي برنامه ريزي بازار: برنامه بازاريابي محصول
ويژگي اثر : ديويد اچ.بنگز،اعرابي و آرمان پور، چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
41 – رفتار سازماني(جلد اول)،رفتار فردي
ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ شانزدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
42 – رفتار سازماني(جلد دوم)،رفتار گروهي
ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ چهاردهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
43 – رفتار سازماني(جلد سوم)، رفتار سازماني
ويژگي اثر : استيفن پي.رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوازدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
44 – روابط عمومي (ج 2:كاربردها و تاكيتك ها)
ويژگي اثر : دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
45 – روابط عمومي(ج 1:نقش، فرآيندو استراتژي)
ويژگي اثر : دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
46 – روش تحقيق كيفي
ويژگي اثر : كاترين مارشال و گرچن ب.راسمن،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
47 – ريسك استراتژيك
ويژگي اثر : انجمن اكچوئري دانشگاه بات،اعرابي، تجريشي،چاپ اول ،87،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
48 – سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي
ويژگي اثر : ريمون بروس و شرمن ويمن،اعرابي وايزدي،چاپ اول،79،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
49 – سازمان:ساختار، فرايند و ره آورد
ويژگي اثر : ريچارد اچ.هال،پارسائيان و اعرابي، چاپ چهارم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
50 – سياستگذاري جهانگردي
ويژگي اثر : كالين مايكل هال و جان ام.جنكينز،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
51 – طراحي ساختار سازماني
ويژگي اثر : چاپ ششم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
52 – طراحي سازمان،روبكرد گام به گام
ويژگي اثر : ريچارد ام.برتون جراردين دسانتكيس بورگ اوبل،اعرابي و آرمانپور،چاپ اول،90،پژوهشكده مديريت سما و چاپ و نشر بازرگاني
53 – فرهنگها وسازمان ها(نرم افزار ذهن)
ويژگي اثر : گيرت هافستد،اعرابي، هدايتي، محمودي،چاپ اول،88،نشر علم
54 – كاربرد تحقيق موردي
ويژگي اثر : رابرت ك. ين،اعرابي، رحماني، سهرابي،چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
55 – كنترل استراتژيك
ويژگي اثر : (null)پيتر لورنژ، مايكل اف. اسكات مورتن و سومانترا گوشل،اعرابي و حكاك، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
56 – كنترل استراتژيك
ويژگي اثر : 32، ،اعرابي و چاوشي، چاپ اول،89،بازرسي كل دفتر تحقيقات كاربردي
57 – مباني تئوري و طراحي سازمان
ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
58 – مباني رفتار سازماني
ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ بيست و نهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
59 – مباني رفتار سازماني ويرايش 2008
ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز، تيموتي، اي .جاج،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
60 – مباني مديريت
ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز وديگران،اعرابي و رفيعي، چاپ نهم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
61 – مباني مديريت استراتژيك
ويژگي اثر : جفري اس. هريسون، كارن اچ. جان،اعرابي و الماسي فرد، چاپ اول،89،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
62 – مباني مديريت استراتژيك
ويژگي اثر : جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ پنجم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
63 – مباني مديريت استراتژيك ( ويرايش 2007)،
ويژگي اثر : جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ دوم،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
64 – مباني مديريت منابع انساني
ويژگي اثر : گري دسلر،پارسائيان و اعرابي، چاپ هفتم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
65 – متون مديريت خدمات
ويژگي اثر : چاپ اول،1389،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
66 – مجموعه مقالات مديريت جلد چهارم
ويژگي اثر : چاپ اول،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
67 – مجموعه مقالات مديريت (جلد پنجم)
ويژگي اثر : چاپ اول،1389،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
68 – مجموعه مقالات مديريت جلد دوم
ويژگي اثر : چاپ اول،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
69 – مجموعه مقالات مديريت جلد سوم
ويژگي اثر : چاپ اول ،1390،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
70 – مجموعه مقالات مديريت(ج1-مباني فلسفي روش شناسي و تئوريهاي مديريت)
ويژگي اثر : چاپ دوم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
71 – مديريت (متون آموزشي3)
ويژگي اثر : چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
72 – مديريت ارتباطات
ويژگي اثر : ري ام.بركو، آنرودي. ولوين و دارلين آر. دلوين،اعرابي و ايزدي، چاپ ششم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
73 – مديريت استراتژيك
ويژگي اثر : فردآر.ديويد،اعرابي وپارسائيان،چاپ نوزدهم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
74 – مديريت استراتژيك بازاريابي
ويژگي اثر : هلن ميك و ريچارد ميك،اعرابي و سعيده اميدي، چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
75 – مديريت استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع
ويژگي اثر : استيو كلارك،اعرابي و داوود ايزدي،چاپ پنجم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
76 – مديريت استراتژيك كارآفريني
ويژگي اثر : ليزاك.گاندري-جيل.ر كيكول،اعرابي ، نجفي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سما و مهكامه
77 – مديريت استراتژيك مالي
ويژگي اثر : روث بندر.كيت وارد،اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سماو مهكامه
78 – مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل
ويژگي اثر : مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه،چاپ پنجم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
79 – مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(متون آموزشي 1)
ويژگي اثر : چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
80 – مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(ويرايش سوم 2006)
ويژگي اثر : مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه، چاپ اول،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
81 – مديريت استراتژيك نوآوري تكنولوژيك
ويژگي اثر : مليسا. شيلينگ،اعرابي، تقي زاده،چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
82 – مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد1)
ويژگي اثر : توماس ال.ويلن-جي ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده، چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
83 – مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد2)
ويژگي اثر : توماس ال.ويلن-جي.ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
84 – مديريت تكنولوزي:رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت
ويژگي اثر : طارق خليل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
85 – مديريت جلد اول: مقدمه اي بر مديريت، مديريت در قرن بيست و يكم، برنامه ريزي
ويژگي اثر : جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي،چاپ پنجم،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
86 – مديريت جهانگردي : مباني، راهبردها و آثار
ويژگي اثر : راجر داس ويل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
87 – مديريت خدمات(جلد اول): استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات
ويژگي اثر : جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
88 – مديريت خدمات(جلد دوم) : استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات
ويژگي اثر : جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
89 – مديريت در پهنه فرهنگها
ويژگي اثر : سوزان سي. شنايدر ژان لوئي بارسو،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
90 مديريت كسب و كارهاي كوچك
ويژگي اثر : چارلز بامفوردو گري بروتن،دكتر سيد محمداعرابي رضا آرمانپور، چاپ اول،1390،انتشارات مهكامه
91 – مديريت منابع انساني پيوند استراتژي و عمل
ويژگي اثر : گرگ ال. استوارت كنت جي. براون،سيد محمد اعرابي مرجان فياضي، چاپ دوم،88،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
92 – مديريت(جلد دوم) : سازماندهي، رهبري،كنترل
ويژگي اثر : جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
93 – هفت كليد استراتژي خدمات
ويژگي اثر : ژاك هورو يتز،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *